Tietoa henkilötietojen käsittelystä EM Groupissa

Rekisterinpitäjä
EM Group Oy, 2778547-7

EM Groupissa tietosuojasta huolehtiminen on tärkeä periaate kaikessa toiminnassamme. Käsittelemme rekisteröityjä henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojalainsäädännön mukaisesti, täsmällisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja käsitellään vain tarkoituksenmukaisesti ja siinä laajuudessa kuin on asian hoitamisen kannalta välttämätöntä. Huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta ja eheydestä. Henkilötietojen tietoturvallisuudesta huolehdimme turvallisuusauditoitujen palvelintilojen, ajantasaisten virustorjunta- ja palomuurisovellusten, tietojen salauksen ja muiden tietoturvajärjestelyjen avulla.

Kiinnitämme huomiota henkilötietoihin pääsyn rajoittamiseen käyttäjäpääsynhallinnan avulla ja tietojen salassapitoon kaikki käyttäjät kattavin salassapitosopimuksin. Toimitiloissamme tietojen turvallisesta käsittelystä huolehditaan myös asianmukaisin lukituksin sekä liiketunnistimien ja hälytysjärjestelmän avulla. Huolehdimme työntekijöidemme tietosuojaosaamisesta ja kaikki sopimuskumppanimme sitoutuvat tietojen turvalliseen käsittelyyn.

Käsiteltävät henkilötiedot, käsittelyn tarkoitus ja peruste
Käsittelemme henkilö- ja yhteystietoja, joita tarvitaan yrityksen hallinnointiin, EM Group Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen tai työsuhteeseen perustuvien velvoitteiden hoitamiseen. Tietojen ylläpito ja käsittely perustuu sopimuskumppaninamme toimivien palveluntoimittajien osalta artiklan 6 kohtaan 1(b), sopimuksen täytäntöönpano ja EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohtaan 1(f), rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Tällaisia etuja velvollisuuksia ovat esimerkiksi työsuhteesta johtuvat lakisääteiset velvollisuudet kuten palkanmaksu ja muut työnantajavelvoitteet sekä yhtiön sopimushallintaan ja kirjanpitoon liittyvät velvoitteet.

Tietojen hankinta ja luovutus
Tiedot EM Groupin rekistereihin on saatu rekisteröidyltä itseltään. Luovutamme henkilötietoja ainoastaan lakisääteisissä tilanteissa viranomaisille sekä asianmukaisille sopimuskumppaneille taloushallinnon, palkka- ja työsuhdehallinnon, sopimushallinnon ja kiinteistönhallinnon tehtävien hoitamista varten.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Säilytämme henkilötietoja tarkoituksenmukaisin osin niin kauan kuin kunkin rekisterin ja tiedon EM Groupiin kohdistuu lakisääteisiä velvollisuuksia. Tietojen säilytysaika määräytyy siten henkilötietolainsäädännön lisäksi keskeisesti työsopimus-, kirjanpito- ja osakeyhtiölainsäädännöstä johtuvista velvoitteista.

Rekisteröidyn oikeudet
EM Group Oy:n henkilörekistereissä rekisteröidyllä on aina
– oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
– oikeus saada pääsy tietoihin
– oikeus oikaista tietoja
– oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
– oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
– oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Oikeuksiin voi liittyä rajoituksia, jos tietojen poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen ovat ristiriidassa muun pakottavan, lainsäädännöstä johtuvan velvollisuuden tai esimerkiksi toisen osapuolen tietosuojan tai oikeutetun edun kanssa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, ottaen huomioon käsittelyyn velvoittava lainsäädäntö ja EM Group Oy:n tai kolmannen osapuolen tietosuoja ja oikeutettu etu.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hänen on syytä epäillä, ettei henkilötietoja ole käsitelty lainmukaisesti. EM Group Oy:n tietosuoja-asioita koskeva kantelu tehdään Suomessa tietosuojavaltuutetulle: valtuutetun yhteystiedot ja ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

EM Group Oy:ssä henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Yrityksemme tietosuoja-asioissa ota yhteyttä:
tietosuoja@emgroup.fi